Provozní řád Badminton Arény Skalka

Sportovní areál Badminton Aréna Skalka provozuje sportovní klub Badminton Aréna Skalka z.s. ( dále jen „BAS“). Sportovní areál je určen pro členy sportovního klubu i veřejnost a v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb jsou stanovena následující pravidla, která je návštěvník povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.

Obecná pravidla:

Návštěvník se vždy řídí dobrými mravy a pravidly společenského chování, která jsou v níže uvedených bodech obecně popsána.

 • Provozní doba arény je ve dnech PO - PÁ od 6:30 do 23:00 hodin a ve dnech SO + NE od 8:00 do 23:00 hodin
 • Provozní doba zázemí včetně šaten je ve dnech PO - PÁ od 6:15 do 23:30 hodin a ve dnech SO + NE od 7:45 do 23:30. BAS si vyhrazuje jako místo určené pro odkládání klenotů, cenností či jiných majetkových hodnot - včetně peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klíčů od vozidel atd. („cennosti“) recepci. BAS odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem. BAS dále vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu, v případě rozměrnějších věcí pak recepci. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládaní jakýchkoli věcí, a to ani při osobní hygieně návštěvníků areálu.
 • Parkování je povoleno na místech pro zákazníky OC Tesco a zákazníky BAS. Parkujeme s ohledem na ostatní zákazníky. Provozní doba parkoviště je 6:00 - 23:00. Parkující jsou povinni respektovat pokyny bezpečnostní služby či oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.
 • Vstup do míst označených nápisem „POUZE PERSONÁL“ nebo „VSTUP ZAKÁZÁN“ není dovolen.
 • Pracovník sportovní arény je oprávněn odepřít obsloužit v kavárně osobu pod vlivem alkoholu nebo osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.
 • Je zakázáno:
  • vstupovat na kurty ve venkovní obuvy
  • znečisťovat kutry (nejen nevhodnou obuví)
  • vstupovat se psy na sportoviště, do kavárny a do vnitřních prostor budov
  • odhazovat po aréně odpadky
  • znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
  • konzumovat vlastní jídlo a pití
  • ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení v aréně
  • kouřit ve společných prostorech
  • rozdělávat oheň
 • V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
  • návštěvník z arény vykázán
  • návštěvníkovi zakázán přístup do arény
  • zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
  • odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele
  • vymáhána náhrada způsobené škody

Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovní arény. 
Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. 
Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci areálu a na vývěskách situovaných v areálu.

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVIŠTĚ

Návštěvník sportoviště:

 • návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí
  • nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.
 • návštěvník vstupuje na sportoviště:
  • po uhrazení poplatku
  • se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
  • v obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává barevné stopy na kurtu
  • s náčiním určeným pro daný druh sportu
  • v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor
  • ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení
  • návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci BAS veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem BAS (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.
  • Důrazně upozorňujeme, že na sportovní plochu je vstup možný pouze v čisté sálové obuvi s nebarvící podrážkou. Při viditelném znečištění povrchu kurtu bude vyžadována částka 1000,- Kč za vyčištění a úhradu škody, která tímto vznikla.
 • návštěvník používá sportoviště:
  • pouze pro daný sport
  • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí
  • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce
 • návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
  • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
  • odhazovat odpadky
  • provádět úpravy nebo ničit zařízení
  • používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno
  • kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
  • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.
 • doporučení pro návštěvníky:
  • v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci
  • z bezpečnostních důvodů nevstupuje na sportoviště se žvýkačkou
 • upozornění pro návštěvníky:
  • prostory BAS, včetně prostor v šatnách u skříněk mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem (v tomto případě bude k převlékání vyhrazen jiný prostor) a to za účelem ochrany majetku provozovatele i návštěvníků
  • v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník BAS právo:
   • vymáhat náhradu způsobené škody
   • zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
   • zakázat přístup do BAS
   • vykázat návštěvníka z BAS
   • ukončit hru bez náhrady

 

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

 • Cena půjčovného je stanovena v ceníku.
  • Půjčovné u běžného náčiní je stanoveno ceníkem.
  • Půjčovné u testovacích raket se řídí ceníkem půjčovného běžného náčiní.
 • Podmínky půjčovného:
  • Úhrada půjčovného.
  • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem..
 • Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.
 • Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené ihned po skončení rezervace. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.
 • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.
 • V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.
 • Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod.
 • Veškeré dotazy řeší recepce areálu.